Tekstit

Avainsanoja oman kasvun tieltä

 Ajattelun rakenteiden selkeytyminen, tunteiden ja ajatusten vapaa assosiointi, minän rajat, oma toiminta ja psyyke sekä persoonallisuus osana tiedostavaa läsnäoloa omana yksilönä ja suhteessa yhteisöön. Asioiden liittäminen eri elämänalueiden ja oikeiden asiayhteyksien konteksteihin. Dialogisuus, oman roolin tiedostaminen ja muovautuminen eri elämänalueilla. Uskallus, itsetunto, itsevarmuus, hyväksyminen. 

Kokemuksellinen alustus psykoosin perustekijöihin

 Mikä parasta niin kokemustieto "psykoottisen" ajattelun keskeltä voi mahdollisesti olla hyödyksi hoidon rakenteita, niiden uudistamista sekä ammattilaisten tiedon lisäämistä ajatellen. Perinteinen yksi psykoosin oire on se että henkilö kokee että sanomalehti kirjoittaa juuri hänen asioista mutta ajattelen että se johtuu ihan normaaleista elämän ristiriidoista eikä sitä pitäisi hoitaa hoitojärjestelmässä ensisijaisesti lääkityksellä. Ongelma kun pysyy (etenkin raskaalla) lääkitykselläkin piilotajunnassa. Sen sijaan pitäisikin kysyä miksi ihminen kokee näin, ja antaa neuvoja henkilökohtaiseen psykoanalysointiin. Selittävä tekijä voi löytyäkin ehkä aiemmista itsetunto-ongelmista, kiusaamisesta ja siitä ettei terve ulospäinsuuntautuneisuus ilman egoistisia assosiaatioita ole pääsyt minuudessa kehittymään. 

Asperger ja aistiärsykkeiden haaste

 Mietin juuri aistiärsykkeiden osuutta omiin neurokognitiivisiin toimintoihini. Aiemmin oli niin, että minän rajat olivat mulla vaihtelevaisen häilyväiset, ja jotenkin automatisoidusti erilaiset ympäristön äänet häiritsivät ainakin ajoittain keskittymistäni. Vaikka olin tilanteissa aina ns. läsnä, vaikutti tuo ominaisuus vuorovaikutukseeni muiden ihmisten kanssa heikentävästi. Tästä yhtymäkohta auditiivisen oppimisen ajoittaisiin vaikeuksiini, joskus luokkaopiskelutilanteissa olenkin ollut ajatuksissani miettimässä erilaisia yhteyksiä psyykkisten asioiden parissa. Tämä yhdistyneenä sisäisen turvattomuuteni tunteseen sai aikaan varuillaan oloa suhteessa sosiaaliseen ympäristöön, ikään kuin pelkäsin paljastuvani miettimästä "epäolennaisia asioita" väärässä paikassa. Nyttemmin tuntuu että kokemukset ovat jalostaneet kykyäni olla tilanteissa herkemmällä korvalla, samoin kuin motivaationi on kasvanut myös vuorovaikutuksen ja erilaisten kontekstien ymmärryksen tasoilla. Minulla on

Näkyvyyden paradoksi

Itseensä aina lukkiutunut ihminen vailla ikätason vuorovaikutuskumppaneita luo itselle illuusion omasta näkymättömyydestä yhteisössä. Näkyvyys luo kuitenkin pohjan vuorovaikutukselle. Ensin on puhkaistava oma lukkitunut henkinen kupla jotta reaalivuorovaikutus on henkistä hyvinvointia tukevaa. Keskustelu aidoista päivän polttavista yleisistä ja henkilökohtaisista teemoista on ovi yhteisöön. Itsekeskeisyyden kupla hajoaa jossain vaiheessa kun huomaakin että kaikki inhimilliset teemat ovat yhteisiä eikä ole sellaista mikä varsinaisesti olisi aivan erityinen marginaaliyhteisön teema. Jokainen on oman onnensa seppä ja elämän jatkuvuus edellyttää keskeneräistä ihmisluontoa. Innovaatiot seuraavat toisiaan mutta valmista tuskin tulee koskaan, tämä on myös realistinen näkökulma omien puutteiden hyväksymiseen joita yhteisökontekstissa voi sitten paikata. Jokaisella on oma osansa tässä "palapelissä".

Oletukset ja uskomukset vuorovaikutuksen rajoitteena

Suurin osa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, noin 70-80 % on sanattomaan viestintään perustuvaa, joskin eri elämänalueiden konteksteissa ja erilaisten ihmisten kanssa tuo arvioitu prosentuaalinen osuus voi vaihdella. Joissain tilanteissa ei tarvita sanoja lainkaan ja virastoasioinnissa taas puhe sisältöineen on itsessään vuorovaikutuksen perusta. Joskus kun sanattoman viestinnän kautta oletamme paljon asioita, voi inhimillisen tulkinnanvaraisuuden vuoksi tulla tulkintavirheitä. Silloin vuorovaikutukseen heijastuu ihmisen epätäydellisyys, tietyllä tavalla myös yleiset sosiaaliset normit. Pitkäaikaiset toistuvat väärintulkintatilanteet taas voivat olla vuorovaikutuksen merkittävä pullonkaula ja psyykkisen kuormituksen aiheuttaja. Jotkin tilanteet voivatkin tuntua kiusallisilta jos ei halua ikään kuin poiketa "sosiaalisesta normista" ja esittää vähän kiusallisiakin kysymyksiä.

Mielenterveys- ja persoonallisuusminä

Mielenterveysminä ja persoonallisuusminä. Nämä kaksi mielen rakennetta, niiden väliset rajat ovat häilyviä mielenterveyden häiriöissä.

Läheisriippuvuus, yhteisökonteksti

Läheisriippuvuuden välilliset ja välittömät vaikutukset suvussa ja kertautumusvaikutukset yhteisökontekstissa, sana on vapaa..