Sosiaalisen pääoman hyödyntämisen haasteet

 En puhu uskonnollisessa merkityksessä, mutta tietynlainen sosiaalinen yhteys, sanoisinko sosiaalinen ykseys puuttuu nyky-yhteiskunnassa eri yhteisöissä, joissa korostuu omien inhimillisten heikkouksien piilossa pitäminen muilta, omana tietonaan. Vuorovaikutteisuus voisi vahvistaa yhteisyyttä samankaltaisissa haasteissa ja vähentää sosiaalisissa tilanteissa tapahtuvaa negatiivista projektio-ilmiötä, jossa tartutaan muiden heikkouksiin, jotka ovat kuitenkin itsen haasteiden kanssa samankaltaisia teemoja. Yhteiskunnan yleisluontoiset haasteet, kuten päihderiippuvuudet ovat juuri sitä aluetta, jossa kaksinaismoralismia runsaasti esiintyy. Näin syntyykin kollektiivisia ylisukupolvisia käyttäytymismalleja, joiden kerrannaisvaikutukset ainakin henkilökohtaisesti haluaisin pysäyttää tässä ajankuvassa. Suomalaisten tavassa keskustella on sikäli yksilöitä eristävää taipumusta, että uusliberalistisessa arvotyhjiössä pitää usein käytännön pakosta löytää yhteisöstä sijaiskärsijöitä arvostelun kohteeksi yhteisten ylisukupolvisten, erityisesti kansakunnan traumaattisten teemojen, ja toisaalta niihin liittyvien huonojen elämäntapojen osalta, kohdistuen erityisesti sosioekonomiselta statukseltaan vähäosaisiin ihmisiin ja heidän perheisiinsä. Voisi kuitenkin ajatella että pääasiassa yksilöllä on vastuu valinnoistaan, mutta yhteisö voisi tulla ikään kuin puolitiehen vastaan tarjoten tarkoituksenmukaisia tukiverkkoja ja avointa keskusteluilmapiiriä, koska loppujen lopuksi vieläpä kukaan korkeammankaan sosioekonomisen statuksen omaava ei ole immuuni sille, että voi joskus pudota hyväosaisten joukosta vähempiosaisuuteen.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kansalaispalvelumalli virastojen ja kansalaisten palvelukontaktien sujuvoittamiseen

Sosiaalinen konstruktio oman elämäni yksilöllisenä polkuna

Oman olemuksen ja toiminnan vaikutuksen ymmärtäminen ja suhteuttaminen